fragment_feeds.xml 849 B

12345678910111213141516171819202122
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3. android:id="@+id/feeds_fragment"
 4. android:layout_width="fill_parent"
 5. android:layout_height="fill_parent" >
 6. <androidx.swiperefreshlayout.widget.SwipeRefreshLayout
 7. android:id="@+id/feeds_swipe_container"
 8. android:layout_width="match_parent"
 9. android:layout_height="match_parent">
 10. <ListView
 11. android:id="@+id/feeds"
 12. android:dividerHeight="0dp"
 13. android:divider="@null"
 14. android:layout_width="match_parent"
 15. android:layout_height="match_parent"
 16. android:layout_alignParentLeft="true"
 17. android:layout_alignParentStart="true">
 18. </ListView>
 19. </androidx.swiperefreshlayout.widget.SwipeRefreshLayout>
 20. </RelativeLayout>