Andrew Dolgov 54aeb6f592 rebase translations 1 year ago
..
messages.mo 54aeb6f592 rebase translations 1 year ago
messages.po 54aeb6f592 rebase translations 1 year ago